امروز:

پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی

پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی چکیده: توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مكانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده كه بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعكاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شكوفایی اقتصادی فراهم آورده كه با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفكرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تكوین توسعه ملی را فراهم آورده كه با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود كه در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادی ومعنوی كه در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود كشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم كند ثانیاً اقداماتی كه دولت در زمینه توسعه شبكه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الكترونیكی انجام داده است بصورت كار بردی بررسی شود ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الكترونیكی منجر به تشكیل سازمان های نوین شده كه با اشكال سنتی متفاوت است لذا تكنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق كشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است  

فصل اول

(کلیات تحقیق)

الف : بیان مسئله و تعریف آن نوین به این توسعه از طریق مكانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده كه بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعكاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شكوفایی اقتصادی فراهم آورده كه با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفكرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تكوین توسعه ملی را فراهم آورده كه با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود كه در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
الف : بیان مسئله و تعریف آن
برنامه «توسعه كاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران» (تكفا) اولین برنامه فراگیر ملی در بكارگیری یك فنّاوری پیشرفته برای توانمند‌سازی كلیه بخش‌های كشور در جهت رشد و توسعه و ارایه خدمات بهتر و نوین به مردم می باشد، این برنامه در كلیه قلمرو‌ها از جمله آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، تجارت و انواع خدمات دولتی و..... می‌باشد. مشابه این برنامه در اغلب كشور‌های جهان با هدف دستیابی به رشد و توسعه سریعتر و پایدار در طی دهه اخیر بر پا شده است و علیرغم مشكلات بسیار زیاد در اجرای این برنامه‌ها هر روز اعتبارات بیشتری را به آن اختصاص   می دهند تا زمینه رشد خود را تقویت نمایند. روند تحولات فعلی ادامه تحولات كلان تاریخی بشر است. تحول انقلاب كشاورزی به انقلاب صنعتی و سپس به انقلاب اطلاعاتی گسترده‌تر از آن است كه بتوان آن را دستاورد گروهی خاص قلمداد كرد. همانطور كه انقلاب كشاورزی دستاورد مستقیم تمدنهای خاور میانه و نتیجه كل میراث بشری بود كه بعدا عالمگیر شد و دیگر متولی خاصی ندارد، انقلاب اطلاعاتی نیز نتیجه طرح و برنامه خاصی نیست. پیشتازان آن همه جایی و هیچ جایی هستند. طبقه تازه و ارباب رایانه به مرز خاصی تعلق ندارد. از طرفی، اگر تولید تمدن كشاورزی به زمین وابسته بود و تولید صنعتی به سرمایه و مواد خام، كه همه تمام شدنی است، تولید تمدن اطلاعاتی به نبوغ، ابتكار و خلاقیت بشری وابسته است. نیروی كار از یك سو پایان ناپذیر است و از سوی دیگر، برخلاف سرمایه و زمین، معادله جمع جبری صفر برآن حاكم نیست كه نفع یكی زیان دیگری باشد، پرسش اختصاصی راجع به ایران این است كه با این پدیده و عصر جدید چگونه باید برخورد كردونقش دولت در بسترزائی آن در جامعه ایران  چگونه باید باشد ؟ ب) بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق در مورد بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایران بصورت پراکنده مورد بررسی قرار گرفته است كه در این زمینه می توان به تالیفات, مقالات و به شرح زیر اشاره نمود: از جمله می توان به پایان نامه آقای علیرضا سمیعی ، در دانشكده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران ((1379)) با عنوان «نقش دولت وجامعه مدنی در فرایند توسعه در ایران در سال 1357 تا 1378 » اشاره كرد . و نیز پایان نامه دیگر به پارادوكس های دولت تحصیلدار در ایران  می پردازد که نوشته  آقای حمید قلی  از دانشكده تربیت مدرس است كه  در سال ((1380))دفاع شده  است و نیز پایان نامه دیگر تحت عنوان راهبردها وراهكارهای پیاده سازی دولت الكترونیك در ایران است كه  نوشته  آقای مهدی غضنفری   از دانشكده علم وصنعت ایران  است كه  در سال ((1381))دفاع شده  است   ج) هدف پژوهش: با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادی ومعنوی كه در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود كشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم كند ثانیاً اقداماتی كه دولت در زمینه توسعه شبكه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الكترونیكی انجام داده است بصورت كار بردی بررسی شود ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الكترونیكی منجر به تشكیل سازمان های نوین شده كه با اشكال سنتی متفاوت است لذا تكنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق كشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است د) پرسشهای پژوهش روند تحقیق و تلاش علمی و سازماندهی پژوهش به منظور پاسخگویی به سوال اصلی و فرعی ذیل صورت می گیرد ؟ 1) دولت درایران چه نقشی در توسعه فن آوری اطلاعاتی دارد هـ) فرضیه های تحقیق : 1 - فرضیه اصلی:  دولت نقش محوری در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران  دارد 2-  فرضیه فرعی : دولت  هیچ نقش  اساسی و محوری در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران  ندارد ( به خاطردولتی بودن اقتصاد یا سیطره دولت برفضای اقتصادی  وفرهنگی یا به خاطر ساخت دولت رانتیه چنین وضعیتی وجود دارد)   و) تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها: متغیرهای مستقل و وابسته كه در این پایان نامه بكار گرفته شده است عبارتند از
  • دولت، كه به عنوان متغیر مستقل مطرح شده است
  • توسعه فن آوری اطلاعاتی، كه به عنوان  متغیر وابسته مطرح شده است
در این پژوهش به ترتیب با مفاهیم  دولت و توسعه و فن آوری اطلاعات ارتباط دارم كه هر كدام بصورت موردی تعریف می گردند. 1- دولت :” گروه  انسانی  كه در  درون  چهار چوب  فضایی معین  با هم تشكیل  جامعه ای  سیاسی می دهند كه در آن  قدرت  متعالی  و بر تر  بر كلیه  اعضاء  و گروههــــای  اجتماعی  وابسته  به آن  جامعه  اعمال می شود و تشكیلات  معینی  اعمال  حاكمیت  و حفظ نظم عمومی  را  بر عهده  داشته  باشد  دولت را  تجسم می بخشد .   2- توسعه : توسعه  پدیده ای  چند  وجهی  و دارای مفاهیم  سیاسی ،  اجتماعی  و اقتصادی  است . توسعه  روندی  در جهت نوسازی  به منظور  تغییر واقعیت  اجتماعی  موجود است . به  یك معنی توسعه را می توان به مانند فراگردی  نگریست كه طی ان  شرایط  زندگی  بهبود می یابد . لیكن برای وقوع  چنین  رویدادی  باید  جریان آگاهانه  به قصد  انجام  دو وظیفه اصلی  بوجود آید.  اول  به كارمندانی  لایق  و مسول  كه با كارائی و صرفه جوئی  قادر  به تامین  اهداف  توسعه  باشند ، تربیت شوند . دوم،  قوه  در ك و صلاحیت  مدیران  دولتی  بهبود یابد  و ضمناْ شهروندان به صورت شركای  كارساز   در توسعه مالی در آیند .برای نیل به  این اهداف باید  توسعه اداری ، آموزشی  و سازمانی  توام  باپیشرفتهای سیاسی حقوقی، اجتماعی  و ... اقتصادی صورت گیرد .
  • فن آوری اطلاعات: فن‌آوری اطلاعات (Information Technology - IT) مجموعه‌ای است از سخت‌افزار، نرم‌افزار، ارتباطات راه دور و محصولات هوشمند که یک یا ترکیبی از ۵ کارکرد زیر را ایفا می‌کند:
  فهرست مطالب عنوان فصل اول : کلیات تحقیق الف): بیان مسئله و تعریف آن ب)  : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق ج)  : هدف پژوهش د)  : پرسش اصلی پژوهش ه)  : فرضیه های تحقیق و)  : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها ز)  : روش تحقیق و گردآوری داده ها ح)  : حدود و قلمرو پژوهش ط)  : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق ی)  : سازماندهی پژوهش فصل دوم: چهارچوب نظری گفتار اول :  مباحث مفهومی و نظری  توسعه   الف : مروری بر مباحث نظری  پیرامون توسعه الف - 1: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی ) الف-2- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیكال) ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه ب-1-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی ب-2-: دولت و روند توسعه  در كشور ای پیرامون گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  دولت درجهان سوم الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  دولت در جوامع پیرامونی ب  : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی ج  :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار د  :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری الف : اطلاعات الف -1 : ضرورت اطلاعات : الف -2 : ارزش اطلاعات :   الف -3 : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات الف -4 :سازماندهی اطلاعات: الف -5 : مشخصات عصر  اطلاعات الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها ب  : فن آوری اطلاعات ب -1- :اجزاء فن آوری اطلاعات: ب-1-1- :كامپیوتر ب-1-2- : شبكه های ارتباطی ب-1-3- : معلومات خاص ج : وظایف فن آوری اطلاعات ج -1- : فواید فن آوری اطلاعات گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الكترونیك مقدمه: تعاریف و مفاهیم دولت الكترونیك فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان گفتاراول الف : تاریخچه الف-1-  : موج اول: عصر كشاورزی الف -2-  : موج دوم:  عصر صنعت الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازی گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه الف :ارتباطات و توسعهب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه) ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه) ب-3- : اینترنت ب-3-1- : کارکردهای اینترنت ب-3-2- : خدمات اینترنت ب-3-3- : اینترنت و توسعه   ب-3-3-1- : توسعه فرهنگی و اینترنت ب-3-3-2- : توسعه اجتماعی و اینترنت ب-3-3-3- : توسعه سیاسی و اینترنت ب-3-3-4- : توسعه اقتصادی و اینترنت گفتار سوم :  توسعه فناوری اطلاعات الف :توسعه فناوری اطلاعات الف-1- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات الف-2- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید الف-3- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها گفتار چهارم :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم الف :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران الف-1- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم) الف-2- :  چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال الف-3-  : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره) الف-4- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری   ب :  چالش های كشور های  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات مقدمه گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران الف -1- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران الف-1-1- : محورهای برنامه توسعه ملیICT الف-1-2- : محورهای اصلی اهدافICT الف -2- :  توسعه كاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تكفایك ) الف-3- : توسعه كاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تكفادو ) ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران ب -1- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران ب-2- : مسائل اساسی توسعه فن آوری  اطلاعاتی در ایران ب-3- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران ب-4- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران   ب-5- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی ب-6- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایرانگفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران الف-1- : گروه تشكیلات الف-2- : گروه بودجه الف-3- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع گفتارسوم :  انجمن شركت های انفورماتیك ایران مقدمه الف   : اهداف الف -1- : همكاری با دولت الف-2- : همكاری‌های خارجی ب    : اركان انجمن ب-1- : اهم فعالیت كمیته‌های انجمن ب-1-1- : كمیته نرم‌افزار   ب-1-2- : كمیته سخت افزار ب -1-3- : كمیته اینترنت ب-1-4- : كمیته رفاه صنفی ب-1-5- : كمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل ب-1-6- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website  ) ب-1-7- : كمیته حل اختلاف فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران گفتاراول: دولت الکترونیک الف : دولت الكترونیك الف-1- : موضوعها دولت الکترونیک الف-2- : اهداف دولت الكترونیك الف-3- : الزامات دولت الكترونیك الف-4- : پشنیازهای دولت الكترونیك الف-5- : ساختار دولت الكترونیك الف-6- : كاربردها  و رویكردهای دولت الكترونیك   ب : جنبه های مختلف  دولت الكترونیك ب-1- : دولت الكترونیك  از دید  شهروندان ب-2- : دولت الكترونیكی از دید بخش دادو ستد ب-3- : دولت الكترونیك از دید دولت ج :مدلهای ارزیابی دولت الكترونیكی ج-1- :  مدلی برای ارزیابی دولت الكترونیكی در كشورها ج-2- : مدلهای پیاده سازی دولت الكترونیك ج-3- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الكترونیكی د-: مراحل پیاده سازی دولت الكترونیكی د-1- : پیاده‌سازی موفق دولت الكترونیك گفتار دوم ه : معایب و چالش های استقرار دولت الكترو نیكی گفتار دوم الف : دولت الكترونیك در ایران الف-1- :  چشم انداز دولت الكترونیكی درایران الف-2- :  نیاز های كشور درزمینه پیاده سازی دولت الكترونیكی در ایران   الف-3- : اهداف دولت الكترونیكی درایران الف-4-:راهبردهای پیاده سازی دولت الكترونیكی درایران گفتار سوم:تحقق دولت الكترونیكی در ایران الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و كد پستی د : سازكارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه ه : آموزش كاركنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک گفتاراول : تجارت الكترونیكی الف : تجارت الكترونیكی چیست الف-1- : قدمت تجارت الكترونیكی الف-2- : تجارت الكترونیكی در جهان امروز ب :مزایای استفاده از تجارت الكترونیكی ب-1- :بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی   ب-2- : حذف نسبی واسطه ها ب-3- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید كنندگان ب-4- : سفارشی كردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی ب-5- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری گفتار دوم : الف: مدل‌های گوناگون تجارت الكترونیكی  الف-1- :مدل B2B  الف-2- : مدل‌های B2C وC2B    الف-3- : مدل C2C   الف-4- : مدل‌های در ارتباط با دولت ب :منظرهای  تجارت الكترونیكی ب-1- : حجم مبادلات الكترونیكی و سرعت گسترش آن ب-2- : گریزناپذیر بودن تجارت الكترونیكی ب-3-: تجریه كشورها در زمینه سیاست تجارت الكترونیكی ب-3-1- : اتحادیه اروپایی ب-3-2- : كشورهای آسه آن ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الكترونیكی در كشور ج-1- : منافع ج-2- : هزینه‌ها د :موانع و چالشها راه اندازی تجارت الكترونیكی در كشور ه : رویكرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الكترونیكیگفتار سوم : الف : بانكدای‌ الكترونیك ب   : بانكداری‌ الكترونیك‌ در ایران‌ ب-1- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانكی‌ در ایران ب-2- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانكی‌ در ایران ب-3- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانكی‌ در ایران‌ ج   :مركز شتاب ج-1- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب ج-2- : شكل‌گیری‌ شبكه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز ج-3- : مزایای‌ شبكه‌ شتاب ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار د    :   نشر الكترونیكی نتیجه گیری پیشنهادات و توصیه های پایان نامه منا بع وماخذ پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی


نوشته شده در : جمعه 24 آذر 1396  توسط : عاطفه جهاندیده.    نظرات() .

تحقیق اصول پرورش مرغ گوشتی

تحقیق اصول پرورش مرغ گوشتی

این تحقیق در مورد اصول پرورش مرغ گوشتی در ۸۰ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

فهرست

مقدمه. ۴

نژادهای گوشتی.. ۵

پلیموث راک… ۶

کورنیش…. ۶

کوشین.. ۶

پرورش جوجه‌ها ۶

تهویه. ۸

برنامه نوری.. ۸

اهداف برنامه نوری: ۸

خوراک و جیره غذایی.. ۹

یک جیره غذایی طیور ۱۰

بیماری‌ها ۱۱

نیوکاسل.. ۱۱

بورس عفونی.. ۱۱

برونشیت… ۱۲

کوکسیدیوز ۱۲

مارک… ۱۲

سندرم مرگ ناگهانی.. ۱۲

واکسیناسیون.. ۱۳

مراحل کشتار مرغ در کشتارگاه صنعتی.. ۱۳

عدم استفاده از هورمون‌ها در پرورش جوجه‌های گوشتی.. ۱۴

تولید جهانی.. ۱۴

پرورش جوجه گوشتی در ایران.. ۱۴

انتخاب محل مرغداری: ۱۴

اقدامات بهداشتی: ۱۵

قرنطینه: ۱۶

واکسیناسیون: ۱۷

نکات قابل توجه در مورد واکسیناسیون: ۱۷

دارو: ۱۷

کنترل سلامت گله: ۱۸

تغذیه: ۱۸

دانخوریهای ناودانی دستی: ۱۹

نگهداری دان: ۲۰

میزان نیاز به مواد مغذی: ۲۰

توصیه هایی در مورد خوراک دادن: ۲۰

مدیریت گله. ۲۰

آشیانه و عوامل مؤثر در طراحی آن.. ۲۱

آب و هوای گرمسیری: ۲۱

آب وهوای معتدل گرمسیری: ۲۱

آب و هوای معتدل: ۲۱

آب وهوای کویری (گرم و خشک): ۲۲

تغییرات ناگهانی دما: ۲۲

طراحی آشیانه: ۲۲

آماده سازی آشیانه: ۲۳

تـوجــــه: ۲۴

اقدامات لازم در زمان جوجه‌ریزی: ۲۴

کیفیت جوجه‌ها: ۲۵

بستر مناسب و شرایط آن: ۲۵

تأمین آب: ۲۷

آبخوری: ۲۸

تعداد آبخوری: ۲۸

دمای مورد نیاز گله: ۲۸

تأمین دمای مورد نیاز گله: ۲۹

تهیه جوجه ها ۳۰

نحوه انتقال جوجه ها ۳۱

آمادگی برای ورود گله. ۳۲

پرورش مرغ گوشتی.. ۳۲

قراردهی جوجه ها ۳۲

انتخاب محل مرغداری: ۳۳

اقدامات بهداشتی: ۳۴

قرنطینه: ۳۵

آب و هوای گرمسیری: ۳۶

آب وهوای معتدل گرمسیری: ۳۶

آب و هوای معتدل: ۳۶

آب وهوای کویری (گرم و خشک): ۳۶

تغییرات ناگهانی دما: ۳۷

مدیریت منابع حرارتی.. ۳۷

تهویه و کیفیت هوا ۳۸

رطوبت سالن پرورش…. ۴۰

سیستم نوردهی.. ۴۱

مدیریت بستر. ۴۲

آب و کیفیت آن.. ۴۳

مرغداری گوشتی.. ۴۶

نگهداری دان: ۴۶

میزان نیاز به مواد مغذی: ۴۶

توصیه هایی در مورد خوراک دادن.. ۴۶

خوراک جوجه ها ۴۷

جیره کلی مواد غذایی طیور: ۴۷

تعداد پرنده ها به ازای هرنوع دانخوری : ۴۹

مهمترین بیماریهای طیور ۵۰

واکسیناسیون.. ۵۲

تراکم گله. ۵۳

طراحی آشیانه: ۵۳

آماده سازی آشیانه: ۵۴

نام ماده ضدعفوني كننده ۵۷

فضاي دانخوري مورد نياز براي جوجه‌هاي گوشتي.. ۶۸

برنامه نوردهي متناوب: ۷۳

منابع.. ۸۱

مقدمه

جوجه گوشتی، سویه‌هایی از جوجه‌های مرغ و خروس می‌باشد که برای تولید گوشت، پرورش داده می‌شوند. جوجه‌های گوشتی یکی از فراوان‌ترین گونه‌های حیوانات اهلی می‌باشند و بیش‌ترین جمعیت را به نسبت جوجه‌های گونه‌های دیگر پرندگان دارند.

 

جوجه گوشتی بالغ

  • تاریخچه اهلی‌سازی و پرورش

 

مرغ نژاد پلیموث راک

در ابتدا خروس‌ها برای جنگیدن با همدیگر در آسیا، آفریقا و اروپا پرورش داده می‌شدند و توجه اندکی به تولید تخم‌مرغ و گوشت آن‌ها می‌شد.

قبل از توسعه نژادهای تجاری گوشتی، جوجه خروس‌ها به عنوان جوجه گوشتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. پرورش و اصلاح‌نژاد جوجه‌های گوشتی در سال‌های ۱۹۱۶ صورت گرفت.

سویه ترکیبی جوجه‌های گوشتی از تلاقی جوجه خروس کورنیش و جوجه مرغ پلیموت سفید تولید شد این سویه اولین تلاش برای به دست آوردن یک سویه به خصوص گوشتی بود که در دهه ۱۹۳۰ معرفی گردید.

نژادهای گوشتی

از مهم‌ترین نژادهای گوشتی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

پلیموث راک

نژاد پلیموث راک (Plymouth Rock) اولین بار در سال ۱۸۲۹ در بوستون آمریکا، به معرض نمایش گذاشته شد. معتقدند که اصلیت این پرنده‌ها و هویت آن‌ها از دست رفته است؛ و این نوع مرغ مخلوطی از چند نژاد می‌باشد. اولین و برجسته‌ترین آمیزش، آمیزش خروس دومینیکو با کوشین سیاه یا مرغ جاوای سیاه است که خاستگاه اولیه آن پوتنام در کانتیکت می‌باشد. این نژاد در اولین استانداردهای آمریکایی طیور در سال ۱۸۷۴ پذیرفته شد. این نژاد همیشه به خاطر پرهای استثنایی و در هم محبوب بوده است. اگر از فاصله نزدیک به پرهای این مرغ نگاه شود، مشاهده خواهد شد که انتهای همه پرها سیاه رنگ است. نژاد پلیموث راک نقره‌ای که خاستگاه آن نیویورک است از آمیزش برهمایی تیره رنگ و ویندوت نقره‌ای به وجود آمده است.

کورنیش

 

مرغ نژاد کورنیش

کورنیش از اختلاط نژادهای آسل، مالای و نژاد جنگی انگلیسی و کورنیش جنگی هندوستان به وجود آمده است. دارای شانه پهن، اندام نسبتاً بلند، سینه وسیع و برجسته و دست و پای بلند می‌باشد. این نژاد از نظر رنگ، به سه رنگ سفید، سیاه و قرمز می‌باشد.

کوشین

اصل این نژاد از چین و از ناحیه شانگهای می‌باشد، به همین دلیل به آن شانگهای نیز گفته می‌شود. این نژاد دارای بدنی سنگین بوده و در ساق پا پرهای فراوانی دارد. رشد سینه کم و به طرف پایین کشیده است و پرها بلند و دور از یکدیگر هستند. تولید تخم‌مرغ در این نژاد به دلیل تعداد زیاد کرچی کم است.

پرورش جوجه‌ها

 

یک مرغ‌داری صنعتی

نوشته تحقیق اصول پرورش مرغ گوشتی اولین بار در یک وی دو - خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


نوشته شده در : جمعه 26 آبان 1396  توسط : عاطفه جهاندیده.    نظرات() .

پاورپوینت اختلالات شبه جسمی،ساختگی،تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی

پاورپوینت اختلالات شبه جسمی،ساختگی،تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی

این پاورپوینت در مورد اختلالات شبه جسمی،ساختگی،تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی در ۵۵ اسلاید قابل ویرایش می باشد.

اختلالهای جسمانی شکل انواع اختلالهایی را شامل می شوند که در آنها، تعارضهای روانی به مشکلات یا شکایتهای جسمانی ای تبدیل می شوند که پریشانی یا اختلالی را در زندگی فرد به وجود می آورند. هیچ نابهنجاری جسمانی وجود ندارد که بتواند شکایت جسمانی را توجیه کند.

اختلال های جسمانی شکل و اختلالهای تجزیه ای

اختلالهای جسمانی شکل (somatoform disorders)، شرایطی که در آنها عوامل روان شناختی بر بیماریهای جسمانی تاثیر می گذارند. اختلالهای تجزیه ای (dissociative disorders). در هر یک از این اختلالها، بدن تعارض و استرس را بصورت غیر عادی و گاهی عجیب و غریب، آشکار می سازد. این اختلالها در تاریخچه روان شناسی نابهنجاری نقش مهمی دارند.

اختلال تبدیلی

اختلال تبدیلی (conversion disorder)، این بتدیل سایقهای غیر قابل قبول یا تعارضهای مشکل آفرین به نشانه های حرکتی یا حسی بدن را شامل می شود که ظاهرا از اختلال عصب شناختی یا نوع دیگری از اختلال جسمانی خبر می دهد. ویژگی اصلی این اختلال عبارت است از: از دست دادن یا تغییر غیر ارادی عملکرد بدن به علت تعارض یا نیاز روانی که باعث می شود فرد شدیدا احساس پریشانی کند یا عملکرد اجتماعی، شغلی او، یا فعالیت های وی در زمینه های وی در زمینه های مهم دیگر زندگی، مختل شود. فرد عمدا نشانه را به وجود نمی آورد، با این حال متخصصان بالینی نمی توانند مبنای جسمانی برای این نشانه ها مشخص کنند و به نظر می رسد فرد تعارض یا نیاز روانی را به مشکل جسمانی تبدیل می کند.

*اختلال جسمانی کردن(Somatization Disorder)
*اختلال تبدیل((Conversion Disorder
*خود بیمار انگاری(Hypochondriasis)
*اختلال بد ریختی(Body Dysmorphic disordor)
*اختلال درد (Pain Disorder)
*اختلال شبه جسمی نامتمایز
*اختلال شبه جسمی که به گونه ای دیگرمشخص نشده است

 

*عدم توانایی ناگهانی در به خاطر آوردن اطلاعاتی است  که قبلا در حافظه بیمار ذخیره شده است.ودر اثر اختلال طبی ودارو نباشد وتوانایی یادگیری مطالب جدید را داررد(در اثر استرس)
*شامل ۴ نوع است:
.۱فراموشی موضعی:چند ساعت اول پس از حادثه
.۲فراموشی انتخابی
.۳فراموشی عمومی: عدم توانایی دربه خاطر آوردن تمام زندگی خویش
.۴فراموشی استمراری: عدم توانایی دربه خاطر آوردن حوادثی  که از زمانی خاص شروع شده وتا کنون ادامه یافته.

 

*با وجود ۲یا چند شخصیت مجزا  در وجود یک شخص که انتقال از یک شخصیت به شخصیت دیگر معمولا ناگهانی است.ویک اختلال مزمن می باشد.
*علل:رویداد آسیب رسان دوران کودکی-صرع
*سیر:در سنین پایین پیش آگهی بدتر وبهبودی کامل وجود ندارد.
*درمان:روان درمانی بینش گرا-هیپنوتیزم وضد افسردگی ضد اضطراب

فروید اختلال تبدیلی را روان رنجوری هیستیریک(hysterical neurosis) نامید. ویژگی جالب توجه نشانه تبدیلی این است که وقتی نشانه از قلمرو روانی به قلمرو جسمانی می رود، دیگر آرامش خیال فرد را تهدید نمی کند. نشانه های تبدیلی در سه طبقه جای می گیرند: (۱) نشانه ها یا نقایص حرکتی (۲) نشانه ها یا نقایص حسی (۳) حملات صرعی یا تشنجات (۴) جلوه های مختلط. معمولا بین ۱۰ تا ۳۵ سالگی آشکار می شود و غالبا در زنان و افرادی که تحصیلات کمی دارند، مشاهده شده است. معمولا به طور ناگهانی پدیدار می شود و ظرف کمتر از ۲ هفته ناپدید می گردد. نشانه ها ممکن است ظرف یکسال بعد از وقوع اولیه برگشت کنند.

اختلال جسمانی کردن و اختلالهای مربوط

اختلال جسمانی کردن (somatization disorder) مانند اختلال تبدیلی، ابراز مسایل روانی از طریق مشکلات جسمانی را شامل می شود که نمی توان آن را با هیچ بیماری جسمانی شناخته شده ای توجیه کرد یا آن را به علت عوارض مصرف مواد دانست. تفاوت اختلال جسمانی کردن با اختلال تبدیلی در این است که اختلال جسمانی کردن، به جای یک شکایت جسمانی تنها، نشانه های جسمانی چندگانه و مکرر را در بر دارد. این اختلال معمولا برای اولین بار قبل از ۳۰ سالگی آشکار می شود. آنها از اینکه مشکلات روانی شان به صورت جسمانی ابراز می شوند، آگاه نیستند. در اغلب موارد در نوجوانی پدیدار می شود و به صورت یک دوره همیشگی افت و خیزدار در می آید که طی آن، رویدادهای استرس زا می توانند نشانه ها را تشدید کنند. افراد مبتلا به ندرت یک سال را بدون درخواست درمان پزشکی برای مشکل جسمانی غیر قابل تشخیص سر می کنند. افراد مبتلا از طبقات اجتماعی – اقتصادی پایین هستند و سطح تحصیلات یا فرهیختگی روانی آنها نسبتا پایین است. ممکن است در خانه ای بزرگ شده اند که شاهد بیماری مکرر در پدر یا مادر خود بوده اند و خودشان از بیماری جسمانی رنج برده اند. این افراد مشکل خود را هیجانی نمی دانند و داوطلبانه در صدد روان درومانی بر نمی آیند. این افراد در هر یک از چهار طبقه زیر، به نشانه هایی مبتلا هستند: درد، سابقه حداقل چهار نشانه درد ( مثلا سر درد، شکم، کمر، مفاصل، قفسه سینه، راست روده). معدی – رودی، سابقه حداقل دو نشانه مانند تهوع، نفخ، استفراغ، اسهال. جنسی، سابقه حداقل یک نشانه جنسی یا تولید مثلی غیر از درد ( مانند، کژکاری نعوظی یا انزال، قاعدگی نا منظم، خونریزی شدید در دوره قاعدگی). نشانه های عصب شناختی: سابقه حداقل یک نشانه یا نقص حاکی از بیماری عصبی که به درد محدود نباشد(مانند نشانه های تبدیلی، نظیر اختلال در هماهنگی یا تعادل، فلج یا ضعف موضعی، مشکل بلع، توهمات از دست دادن احساس لامسه یا درد، نشانه های تجزیه ای)

اختلال درد (pain disorder)، که نوعی درد که موجب پریشانی شدیدی می شود علت اصلی شکایت جسمانی درمانجوست. درمانجو تجربه درد را وانمود نمی کند. ماهیت شکایت از درد به گونه ظریفی با مسایل روانی ارتباط دارد. در تعدادی از موارد، این افراد به اختلالهای روانی دیگری، مانند اختلال خلقی یا اختلال اضطرابی مبتلا هستند که می توانند به گونه ظریفی با تجربه و شکایت درد آمیخته شده باشند. این افراد به مواد مخدر یا داروهای تجویزی وابسته می شوند. نوع حاد آن کمتر از ۶ ماه و نوع مزمن بیشتر از ۶ ماه ادامه دارد.

اختلال بدشکلی بدن

خیلی از افراد درباره بدنشان نگرش منفی دارند. افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن (body dysformic disorder) نه تنها نا خشنودند، بلکه تا بدان حد در این باره که عضوی از بدنشان زشت یا ناقص است، اشغال ذهنی دارند که هذیانی محسوب می شوند. آنها به قدری درباره مشکل بدنی شان ناراحت هستند که زندگی و روابطشان مختل می شوند. نقایصی که این افراد درباره اش نگران هستند، عمدتا خیالی است یا نگرانی فرد بسیار افراطی می باشد. ساعت ها در روز به رفتار وسواسی مرتبط با اشتغال ذهنی شان می پردازند. گاهی تفکر آنها حال و هوای پارانویا به خود می گیرد، به طوری که تصور می کنند دیگران درباره آنها حرف می زنند یا به آنها زل زده اند. متوسط سن شروع این اختلال، ۱۵ سالگی است. در اغلب افراد اختلالهای روانی جدی(نظیر افسردگی) در مقطعی از زندگیشان روی داده است.

داروهایی که در درمان اختلال وسواس فکری عملی و افسردگی حاد موثر هستند، از جمله فلوکستین و فلوکسامین برای درمان این اختلال مفید است. آموزش دادن روش های رفتاری و شناختی، مانند تفکر فکر، آرمیدگی، و درمان مواجه سازی همراه با جلوگیری از پاسخ نیز موثر واقع می شوند. اختلال بدشکلی بدن جزیی از یک ماتریس اختلالها، از جمله وسواس فکری – عملی، اختلالهای خوردن، موکنی وسواسی، فوبی اجتماعی و برخی اختلال شخصیت است.

خود بیمار انگاری

افراد مبتلا معتقدند یا می ترسند که به بیماری جدی مبتلا شده باشند، در حالی که واکنشهای بدنی آنها سالم است. برای مثال معده دردی که بیش از یک روز ادامه یابد زن خود بیمارانگاری را نگران می کند که به سرطان معدخ پیشرفته ای مبتلا شده است. خودبیمار انگاری کژکاری جسمانی شدید یا نشانه های جسمانی غیر قابل توجیه را شامل نمی شود. فرد مبتلا رویدادهای طبیعی بدن را سو تعبیر یا آنها را بزرگ جلوه می دهد. به رغم آنکه معاینات پزشکی نشان می دهند هیچ اشکالی وجود ندارد، فرد شدیدا به نابهنجاری خیالی در عملکرد خود اشتغال ذهنی دارد. این اختلال حداقل ۶ ماه ادامه دارد.

اختلالهای مرتبط با اختلالهای جسمانی شکل

تمارض (Malingering)، عبارت است از وانمود کردن نشانه های بیماری جسمانی یا اختلال روانی با انگیزه ای نهفته.

اختلال ساختگی (factitious disorder)، افراد نشانه ها یا اختلالهایی را وانمود می کنند که هدف از آن کسب کردن نفع خاصی نیست، بلکه می خواهند نقش بیمار را حفظ کنند. این نشانه ها می توانند جسمانی یا روانی و یا ترکیبی از هر دو گروه باشند. ممکن است سر دردهای طاقت فرصا را وانمود کند یا صدمه جسمانی به خود وارد آورد. فرد انگیزه پنهانی ندارد، بلکه از بیمار بودن لذت می برند. اگر کسی آنها را باور نکند، برآشفته می شوند و فورا در جای دیگری کمک پزشکی می طلبند و به مراکز پزشکی سراسر کشور بروند تا بیماری گیج کننده آنها مایه نگرانی شود. عده از آنها ممکن است لوازم التحریر یک پزشک را بدزدند و برای دیگران گزارش پزشکی بنویسند تا آن را بخوانند.

نشانگان مونچاوزن نوعی اختلال ساختگی است. موارد مزمنی را در بر می گیرد که کل زندگی فرد صرف دنبال کردن مراقبت پزشکی می شود. معمولا زمان بیش از حدی را صرف وارد کردن جراحت به خودشان می کنند تا به قدری بیمار به نظر برسند که بستری کردن ضرورت یابد. اختلال ساختگی عموما در زنان شایع است، اما موارد بسیار مزمن نشانگان مونچاوزن در مردان ظاهر می شود. در اختلال ساختگی با نشانه های روانی، فرد مشکلات روانی مانند روان پریشی یا افسردگی را وانمود می کند. این افراد بسیار تلقین پذیرند و نشانه های جدیدی را که متخصص بالینی سهوا به آنها اشاره می کند و معمولا با اختلال روانی خاصی ارتباط دارند، به خود می گیرند. ممکن است داروهایی را مصرف کنند که نشانه هایی چون بی قراری، بی خوابی یا توهمات را ایجاد کنند.

اختلال ساختگی از طریق مجاورت (factitious disorder by proxy) . فرد نشانه های جسمی را در فرد دیگری که تحت مراقبت وی قرار دارد، ایجاد می کند. برای مثال مادری با خوراندن مواد سمی به دختر کوچکش موجب بیماری او شد؛ و از آن پس همراه با فرزند بیمار و درمانده اش از دکتری به سراغ دکتر دیگر رفت و از او برای کسب توجه پزشکی استفاده کرد. این اختلال عمدتا در زنان گزارش شده است. برخی موارد اینقدر شدید هستند که منجر به قتل می شوند.

خیلی از آنها مورد سو استفاده جسمی قرار گرفته اند. بیماری یا تجربه در حرفه پزشکی نیز می تواند در تجربیات کودکی آنها منقوش شده باشد و حتمالا نوعی بیماری پذیری ارثی را به وجود آورده باشد که زمینه را برای آنها آماده می سازد تا توجه حرفه ای و محیط بیمارستان را به صورت تقویت کننده مثبت در نظر بگیرند. بسیاری از آنها درک وا

نوشته پاورپوینت اختلالات شبه جسمی،ساختگی،تمارض، تجزیه ای، انطباقی و روان تنی اولین بار در یک وی دو - خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


نوشته شده در : پنجشنبه 25 آبان 1396  توسط : عاطفه جهاندیده.    نظرات() .