تبلیغات
آموزش سئو - پایان نامه صندلي چرخدار الكتريكي

امروز:

پایان نامه صندلي چرخدار الكتريكي

پایان نامه صندلي چرخدار الكتريكي

چكيده

صندلي چرخدار الكتريكي وسيله مناسبي براي كمك به افرادي است كه از ناتواناييهاي حاد حركتي رنج مي برند و به آنها تا حد زيادي استقلال مي دهد. در اين پروژه يك صندلي چرخدار با نيروي رانش الكتريكي كه كاربر توسط جوي استيك آنرا هدايت مي كند، ساخته شد. با بررسي هاي مختلف خواهيم ديد كه موتور مناسب براي اين منظور، موتور DC مغناطيس دائم است كه به منظور استفاده در صندلي چرخدار الكتريكي طراحي شده است. منبع انرژي دو عدد باتري سرب- اسيد ۱۲ V, 60 Ah انتخاب شد و مدار تحريك موتور برشگر PWM مي باشد كه در آن عمل برشگري توسط ماسفت انجام مي گيرد. براي كنترل سيستم ابتدا پايداري ديناميك ثابت آنرا با استفاده از ماتريسهاي تبديل دوران، در حالت كلي بررسي كرده و سپس يك مدار خطي از مجموعه را در نظر گرفتن پارامترهاي شخص راننده ارائه كرديم. با وجود همه ساده سازيهاي ممكن خواهيم ديد كه مدل به دست آمده از پيچيدگي زيادي برخوردار است و براي كنترل حلقه بسته آن بايد از روشهاي پيشرفته كنترل وفقي مبتني بر شبكه هاي عصبي و منطق فازي استفاده كرد. در صورت عدم استفاده از كنترل حلقه، بسته، هدايت صندلي در محيطهايي با موانع زياد، با دشواري همراه خواهد بود.

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

فصل اول- مقدمه

فصل دوم- بررسي صندلي چرخدار

مقدمه
۱-۲- اجزاء صندلي چرخدار
۱-۱-۲- سيستم رانش
۳-۱-۲- چرخها
۴-۱-۲- اسكلت بندي
۲-۲- انواع صندلي چرخدار
۳-۲- ابعاد استاندارد صندلي چرخدار
۴-۲-پارامترهاي مهم در انتخاب صندلي چرخدار
۵-۲-نكات مهم در انتخاب صندلي چرخدار
۶-۲-مشخصات صندلي چرخدار الكتريكي
۱-۶-۲-روشهاي هدايت صندلي چرخدار الكتريكي
۲-۶-۲-روشهاي هدايت صندلي چرخدار الكتريكي
۷-۲-موارد استفاده از صندلي چرخدار
۸-۲-موارد عدم استفاده از صندلي چرخدار
خلاصه
فصل سوم- انتخاب ادوات مورد نياز
مقدمه
۱-۳-صندلي چرخدار
۲-۳- موتور الكتريكي
۱-۲-۳-باتريك نيكل- كادميوم
۲-۳-۳- باتري سرب- اسيد
۴-۳- مدار كنترل سرعت
۵-۳- انتخاب المال سوئيچ
۶-۳- انتخاب وسيله هدايت
خلاصه

فصل چهارم- طراحي كنترل كننده

مقدمه
۱-۴- پروتكل هدايت صندلي بر اساس حركت صندلي چرخدار
۲-۴- رابطه بين سرعت خط
۳-۴- بررسي ديناميك ثابت صندلي چرخدار
۴-۴- بررسي كنترل حلقه بسته
۴-۵- روشهاي كنترل صندلي چرخدار الكتريكي
۱-۵-۴- كنترل كننده هاي قابل تنظيم
۲-۵-۴- كنترل با سنسورها يا همكار
۳-۵-۴- كنترل تحمل پذير خطا
۶-۴- سازگاري الكترومغناطيسي

فصل پنچم

مقدمه
روشهاي ساخت مدار
۱-۵-پياده سازي به روش آنالوگ
۱-۱-۵- كنترل كننده PWM
۲-۱-۵- محاسبه جريان گيت ماسفت
۳-۱-۵- انتخاب فركانس برشگري
۴-۱-۵- استخراج پارامترهاي موتور ANCN7152
۵-۱-۵- ساختن ولتاژ منفي از ولتاژ مثبت
۲-۵- پياده سازي به روش ديجيتال
۱-۲-۵- روشهاي سنجش شارژ باتري
۲-۲-۵- ساخت منبع تغذيه منفي
خلاصه

فصل ششم- نتايج آزمايشات

فصل هفتم- نتيجه گيري و پيشنهاداتي براي ادامه كار
مراجع
ضميمه (۱)- نرم افزار هدايت صندلي چرخدار
ضميمه (۲)- برنامه ثبت و تحليل داده ها براي تعيين
ضميمه (۳)- گاتالوگ موتور ANCN7152
ضميمه (۴)- گاتالوگهاي ۸۹۵۱ و TL494

 

 

فهرست شكلها

شكل

صفحه

شكل (۲-۱): نمودار ابعاد اساسي صندلي چرخدار

شكل (۱-۳): تصاوير تقربي صندلي چرخدار از زواياي مختلف

شكل (۲-۳): نماي چرخ عقب و متعلقات آن

شكل (۳-۳) نيروهاي وارد شده به محور چرخ
شكل (۴-۳): نيروهاي وارد شده به صندلي چرخدار در سطح شيبدار
شكل (۵-۳): برشگر كاهنده با بار اهمي
شكل (۶-۳): تقسيم بندي برشگرها
شكل (۷-۳): برشگر كلاس B
شكل (۸-۳): برشگر كلاس C
شكل (۹-۳): برشگر كلاس D
شكل (۱۰-۳): برشگر كلاس E
شكل (۱۱-۳): كنترل دو جهته دور موتور DC با رله SPDT
شكل (۱۲-۳): نماي مداري GTO
شكل (۱۳-۳): نماي مداري ماسفت كانال N
شكل (۱۴-۳): نماي مداري IGBT
شكل (۱-۴): چرخهاي صندلي عقب صندلي چرخدار
شكل (۲-۴): نيروهاي وارد شده به مركز جرم
شكل (۳-۴): دستگاه مختصات صندلي چرخدار
شكل (۴-۴): دياگرام بلوكي سيستم صندلي چرخدار الكتريكي با كنترل انسان
شكل (۵-۴): سينماتيك صندلي چرخدار
شكل (۶-۴): دياگرام بلوكي دياگرام بلوكي كامل شده شكل (۴-۴)
شكل (۱-۵): جمع كننده و تفريق كننده آنالوگ
شكل (۲-۵): پياده سازي تابع قدر مطلق با پل ديودي
شكل (۳-۵): يكسوساز نيم موج ايده آل
شكل (۴-۵): يكسوساز تمام موج ايده آل
شكل (۵-۵): نحوه تضعيف سيگنال خروجي جمع كننده
شكل (۶-۵): نحوه تضعيف سيگنال خروجي تفريق كننده
شكل (۷-۵): نحوه بافر كردن خروجي جوي استيك
شكل (۸-۵): تراشه TL494

خصوصيات

راهنماي رجوع بشكل صندلي چرخدار بزرگ صندلي چرخدار كوچك

حداكثر پهناي كلي در حالتي كه صندلي باز است

A

۶۶۰ ميليمتر ۶۰۰ ميليمتر
حداكثر پهناي كلي در حالتي كه صندلي تا شده‌است ۲۸۸ ميليمتر ۲۸۵ ميليمتر
حداقل پهناي نشيمنگاه

B

۴۳۰ ميليمتر ۳۷۰ ميليمتر
عمق نشيمنگاه C ۴۰۵ تا ۴۳۰ ميليمتر ۳۸۰ تا ۴۰۵ ميليمتر
ارتفاع دستگيره هدايت از مركز تا سطح زمين D ۸۹۰ تا ۹۴۰ ميليمتر ۸۹۰ تا ۹۴۰ ميليمتر
ارتفاع نشيمنگاه تا سطح زمين E ۴۳۰ تا ۵۲۰ ميليمتر ۴۳۰ تا ۵۲۰ ميليمتر
حداقل قابليت تنظيم فاصله لبه جلويي نشيمنگاه تا قسمت خلفي زير پائي S ۴۳۰ ميليمتر ۳۳۰ ميليمتر
حداكثر فاصله بين لبه بالايي برزنت تكيه گاه پشت تا نشيمنگاه F ۴۳۰ ميليمتر ۴۵۰ ميليمتر

حداكثر طول كلي صندلي

H ۱۰۶۵ ميليمتر ۱۰۴۰ ميليمتر

خصوصيات

راهنماي رجوع بشكل صندلي چرخدار بزرگ صندلي چرخدار كوچك
حداقل فاصله افقي تصوير مراكز  هر چرخ نسبت به سطح زمين J ۳۵۰ ميليمتر ۳۵۰ ميليمتر
زاويه نشيمنگاه با سطح افق(لبه جلوئي نشيمنگاه بالا آورده شده) K حداكثر ۱۰ (۵ درجه ترجيح دارد) حداكثر ۱۰ (۵ درجه ترجيح دارد)
زاويه تكيه گاه پشت با خط قائم L حداكثر ۱۵ درجه حداكثر ۱۵ درجه
حداقل پهناي تكيه گاه ساعد و دست M ۵۰ ميليمتر ۵۰ ميليمتر
حداقل طول تكيه گاه ساعد و دست T ۳۰۰ ميليمتر ۳۰۰ ميليمتر
حداقل ضخامت پوشش تكيه گاه ساعد و دست در حالت فشرده نشده N
حداقل قطر خارجي چرخهاي هرزگرد P

خصوصيات

راهنماي رجوع بشكل صندلي چرخدار بزرگ صندلي چرخدار كوچك

قطر چرخهاي بزرگ ، به همراه لاستيك ها

O ۴۵۰ ميليمتر ۴۵۰ ميليمتر
قطر دور طوقه چرخ بزرگ R ۷۵ تا ۱۵۰ ميليمتر كوچكتر از o ۷۵ تا ۱۵۰ميليمتركوچكترازo
حداكثر قابليت تنظيم فاصله لبه جلويي نشيمنگاه تا قسمت زيرپائي S ۴۳۰ ميليمتر ۴۳۰ ميليمتر
حداكثر فاصله بين تكيه گاه ساعد و دست تا نشيمنگاه G ۲۰۰ تا ۲۵۵ ميليمتر ۲۰۰ تا ۲۵۵ ميليمتر

 

جدول (۲-۱) ابعاد استاندارد صندلي چرخدار

پایان نامه صندلي چرخدار الكتريكي

نوشته پایان نامه صندلي چرخدار الكتريكي اولین بار در یک وی دو - خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


نوشته شده در : دوشنبه 22 آبان 1396  توسط : عاطفه جهاندیده.    نظرات() .

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر